Mammalia Lemuridae Lemur catta Ring-tailed Lemur 2009KT v-1

Mammalia Lemuridae Lemur catta Ring-tailed Lemur 2009KT v-1